HEQJE E PËRGJEGJËSISË

Kjo faqe është paraqitur për ju nga Bison International B.V.

Përmbajtja e faqes (të gjitha tekstet, imazhet, tingujt dhe softueri) është e mbrojtur nga e drejta e autorit. Përmbajtja e faqes është menduar për përdorim personal, jo-komercial. Vizitorët në faqen e Bison nuk lejohen të bëjnë publike ose të kopjojnë vepra të mbrojtura me të drejtën e autorit ose informacione të tjera të ruajtura në faqe pa pëlqimin e Bison International B.V. (as përmes rrjetit të vet).

Përkundër kujdesit dhe vëmendjes së vazhdueshme që i kushtojmë përbërjes së faqes sonë të internetit, ne nuk jemi në gjendje të japim ndonjë garanci lidhur me plotësinë apo saktësinë.

Rekomandimet tona të përpunimit bazohen në studime gjithëpërfshirëse dhe në përvoja praktike. Në lidhje me shumëllojshmërinë e madhe të materialeve dhe rrethanave të ngjitjes, ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për rezultatet e fituara dhe/ose dëmtimet që rezultojnë nga përdorimi i produktit. Megjithatë, ne kemi kënaqësinë t’ju japim rekomandimet tona.

As nuk mund të garantojmë se informacioni në faqen tonë të internetit është i përshtatshëm për qëllimet tuaja sipas konsultimit me to. Të gjitha informatat, produktet dhe shërbimet ofrohen ashtu si janë dhe pa ndonjë garanci (të nënkuptuar) ose garanci lidhur me arsyeshmërinë e informacionit, përshtatshmërinë e tyre për një qëllim të caktuar ose ndryshe.

 

Bison International B.V. nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmet e drejtpërdrejta ose të tërthorta, të çfarëdo natyre, që rrjedhin nga ose në ndonjë aspekt lidhur me përdorimin e faqes së internetit të Bison-it ose me pamundësinë (e përkohshme) për të konsultuar faqen. As nuk jemi përgjegjës për dëmet e drejtpërdrejta ose të tërthorta që rrjedhin nga përdorimi i informacionit të marrë nëpërmjet faqes së internetit të Bison-it.

Të gjitha të dhënat, këshillat, idetë ose materialet që i dërgoni te Bison (me e-mail ose formë elektronike) janë në parim jo-konfidenciale dhe mund të përdoren ose prodhohen lirisht nga Bison International B.V. pa miratimin tuaj. Të gjitha informatat që ju i dërgoni Bison-it duhet të jenë të sakta dhe të vlefshme ligjërisht dhe nuk duhet të cenojnë në asnjë mënyrë të drejtat e palëve të treta.

Informacioni në faqen e internetit të Bison-it (duke përfshirë këtu këtë informacion ligjor) shtohet rregullisht dhe përditësohet; ndryshimet mund të bëhen në çdo kohë me efekt të menjëhershëm dhe pa njoftim.