Çfarë është REACH?

REACH
Çfarë është REACH?
Reach është një rregullore e re evropiane për substanca kimike. Shkurtesa është për regjistrimin, vlerësimin, autorizimin dhe kufizimin e kimikateve. Themeli i REACH është që kompania duhet të dijë, në parim, rreziqet e të gjitha materialeve të prodhuara dhe duhet të përcaktojë të gjitha masat për të kontrolluar rreziqet e tyre. Me zbatimin e REACH përgjegjësia për një kontroll të duhur të rrezikut të substancave kimike është duke lëvizur nga qeveria në kompani.

 
Cili është qëllimi i REACH?
Qëllimi i REACH është që të garantojë një nivel të lartë të sigurisë në prodhimin dhe përdorimin e substancave kimike për njerëzit dhe mjedisin. REACH do të mundësojë më shumë informacion në dispozicion për substancat e përdorura. Komunikimi për këto substanca do të përmirësohet në zinxhirin nga prodhuesi deri te përdoruesi i fundit.

 
Të cilat janë obligimet?
Prodhuesit, shpërndarësit dhe importuesit kanë detyrimin për të regjistruar substancat me një grup të detajeve në lidhje me sigurinë për njerëzit dhe mjedisin. Disa terma dhe kërkesa janë të zbatueshme për detaje më të thella. Kjo është në varësi të vëllimit dhe karakteristikave të dëmshme të materialeve. Informacion mbi kontrollin për rreziqet duhet shkëmbehen në mes të kompanive. Për përgatitjen e regjistrimit, përdoruesit e substancave (si p.sh. ngjitësit, silikonet dhe lubrifikuesit) duhet të sigurojnë furnizuesit e tyre me informacion. Për substancat kimike më të rrezikshme një ndalim do të vendoset. Bashkimi Evropian mund të lejojë në kushte të rrepta autorizimin për prodhimin dhe përdorimin e tyre.

 
Çfarë është planifikimi?
Legjislacioni i REACH do të aplikohet nga 1 korrik. Para 1 dhjetor 2008 të gjitha substancat do të duhet të jenë të regjistruara në zyrën e regjistrimit të REACH në Finlandë. Më 1 dhjetor 2010 duhet të njihen rreziqet për të gjitha substancat më të rrezikshme. Më 1 korrik 2018 të gjitha substancat duhet të zbatohen për REACH.

 
Çfarë nënkupton REACH për konsumatorin?
Në të ardhmen, në të gjitha produktet që përdorni do të ceken të gjith rreziqet për shëndet dhe mjedis. Pasi që shumë aplikime në industrinë e ngjitësit dhe silikonit janë të njëjta, industria e ngjitësit dhe silikonit do të krijojë një numër të “skenarëve në rast të ekspozimit gjenerik” dhe do t’i dërgojë re furnizuesit e lëndëve të para. Pastaj, Bison do të kërkojë nga furnizuesit e tyre të lëndëve të para të regjistrojnë substancat e përdorura dhe sipas nevojës t’i testojnë mënyrën që ato substanca përdorën. Rezultati përfundimtar i procesit të përgjithshëm do të jetë një mjedis më i mirë dhe një punë dhe klimë shoqërore më e sigurt.

 
A ka edhe mangësi?
Po! Për shkak të kostos së lartë të hetimit dhe/ose rreziqeve të larta, mund të ketë mundësi që disa substanca të largohen jashtë tregut. Kjo mund të ketë efekte mbi disponueshmërinë e produkteve tona.

 

Çfarë bën Bison për të parandaluar këtë?
Bison ka filluar të bëjë një analizë të rreziqeve. Në bazë të njohurive që kemi deri më tani, Bison hulumton:

  • Klasifikimin e rrezikut të substancës së caktuar,
  • Veçantinë e kësaj substance për produktet e veta,
  • Mundësia që kjo substancë ndoshta nuk do të regjistrohet, respektivisht do të hiqet nga tregu.

Bison do të përdorë këtë analizë që të ju ofrojë një alternativë më kohë.

 

Ku mund të merrni më shumë informacion në lidhje me REACH?
www.reachcentrum.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/reach (gjermanisht / anglisht / frëngjisht)
http://ecb.jrc.it/reach

 

Bison beson se këto informata janë të kënaqshme. Për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja, në mënyrë sa më adekuate që të jetë e mundur dhe për të ju këshilluar mirë, Bison ka nisur një grup të projektit REACH. Nëse keni nevojë për më shumë informacion, ju lutem mos hezitoni te na kontaktoni ne reach.du@bison.boltongroup.nl. Bison do të bëjë çmos për t’ju ofruar informacionin e duhur!